Regulamin

REGULAMIN 8 EDYCJI PROGRAMU PARTNERSKIEGO MELLE PARTNER

DEFINICJE

Użyte w postanowieniach Regulaminu pojęcia, pisane wielką literą, mają następujące znaczenie:

1. Regulamin – niniejszy Regulamin 8 Edycji Programu Partnerskiego Melle Partner.

2. Program – przedsięwzięcie marketingowe pod nazwą Melle Partner prowadzone przez Organizatora, polegające na tym, że Partner będący Uczestnikiem Programu uzyskuje Punkty za nabywanie Produktów Promocyjnych u Dystrybutorów, którzy uczestniczą w Programie. Punkty może wymieniać na Nagrody lub Karty Podarunkowe na zasadach określonych w Regulaminie.

3. Organizator – Melle Sp. z o. o. z siedzibą w Starym Stawie, pod adresem: Stary Staw 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe są prowadzone przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000270668, NIP: 622-262-29-75, REGON: 300459462, o kapitale zakładowym w wysokości 400 000,00 PLN.

4. Partner – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą na terytorium Polski, w ramach której dokonuje zakupu Produktów Promocyjnych u zaakceptowanych przez Organizatora Dystrybutorów w celu ich dalszej odsprzedaży klientom detalicznym i która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przystąpiła do udziału w Programie, na zasadach określonych w Regulaminie Programu Partnerskiego Melle Partner.

5. Uczestnik – Partner, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przystąpił do udziału w Programie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

6. Formularz Zgłoszeniowy – formularz zgłoszenia do Programu, udostępniany przez Organizatora Programu na stronie www.partner.melle.com (w zakładce Zarejestruj się), który po wypełnieniu przez Partnera lub jego upoważnionego przedstawiciela, stanowi wniosek Partnera o przyjęcie do Programu jako Uczestnika.

7. Konto Uczestnika – indywidualne konto utworzone dla Uczestnika zgodnie z niniejszym Regulaminem, w ramach którego przechowywany jest zestaw informacji przypisanych Uczestnikowi, w szczególności aktualna liczba Punktów zebranych przez Uczestnika. Uczestnik ma dostęp do swojego Konta za pośrednictwem strony www.partner.melle.com (zakładka Zaloguj się).

8. Produkty Promocyjne – objęte Programem produkty należących do Organizatora marek, w tym marki 07, Carso, Cardos, Cyclo, Formuła 1, K2, Masner, Versachem i innych, których nabycie przez Uczestników u zaakceptowanych przez Organizatora Dystrybutorów skutkuje przyznaniem Uczestnikowi określonej liczby Punktów uprawniających do ich wymiany na Nagrody lub Karty Podarunkowe. Lista Produktów Promocyjnych dostępna jest w Katalogu Produktów.

9. Dystrybutor – zaakceptowana przez Organizatora, dopuszczona do udziału w Programie poprzez wskazanie na podlegającej bieżącej aktualizacji liście Dystrybutorów, znajdującej się na stronie www.partner.melle.com w zakładce Zasady/Lista Dystrybutorów (dostępnej po zalogowaniu się na Koncie Uczestnika), osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą na terytorium Polski, która nabywa we własnym imieniu, a następnie dokonuje odsprzedaży Produktów Promocyjnych na rzecz Uczestników. W przypadku, gdy danego dostawcy, u którego Uczestnik nabywa Produkty Promocyjne, nie ma na liście Dystrybutorów zaakceptowanej przez Organizatora, Uczestnik może za pomocą formularza znajdującego się na stronie www.partner.melle.com (w zakładce Kontakt) zgłosić tego dostawcę do Organizatora, celem zaproponowania umieszczenia go na liście Dystrybutorów.

10. Nagroda – rzecz ruchoma (towar) wymieniona w Katalogu Nagród, która może zostać wydana Uczestnikowi przez Organizatora w zamian za Punkty zgromadzone w trakcie Edycji na Koncie Uczestnika, na zasadach określonych w Regulaminie.

11. Karta Podarunkowa – Fizyczna Karta Podarunkowa lub Elektroniczna Karta Podarunkowa. Lista Kart Podarunkowych, jakie Uczestnik może uzyskać w zamian za Punkty zgromadzone w Programie, zawarta jest w Katalogu Nagród .

12. Wydawca – współpracujący z Organizatorem podmiot będący właścicielem sklepu bądź punktu usługowego, wydający lub akceptujący Karty Podarunkowe.

13. Elektroniczna Karta Podarunkowa – elektroniczny bon wartościowy na okaziciela (mający postać ciągu znaków alfanumerycznych), generowany przez Wydawcę, o określonej dacie ważności, który może zostać wydany Uczestnikowi przez Organizatora w zamian za zgromadzone w trakcie trwania Programu Punkty, na zasadach określonych w Regulaminie, umożliwiający Uczestnikowi bezgotówkowe nabycie towarów bądź usług w sklepach lub punktach usługowych Wydawcy, do wartości nominału Elektronicznej Karty Podarunkowej.

14. Katalog Nagród – wykaz Nagród oraz Kart Podarunkowych, na które Uczestnik może wymienić zgromadzone Punkty, dostępny pod adresem www.partner.melle.com (w zakładce Katalog Nagród).

15. Katalog Produktów – wykaz Produktów Promocyjnych, dostępny pod adresem www.partner.melle.com (w zakładce Produkty).

16. Punkty – jednostki rozliczeniowe w Programie, przyznawane Uczestnikowi przez Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie z tytułu dokonania przez niego zakupu Produktu lub Produktów Promocyjnych u Dystrybutorów uczestniczących w Programie. Na zasadach określonych w Regulaminie Punkty mogą być wymieniane przez Uczestnika na Nagrody oraz Karty Podarunkowe wskazane w Katalogu Nagród.

17. Punkty Marketingowe – jednostki rozliczeniowe w Programie, przyznawane Uczestnikowi przez Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie z tytułu dokonania przez niego zakupu Produktu Promocyjnego u Dystrybutorów uczestniczących w Programie. Na zasadach określonych w Regulaminie Punkty Marketingowe mogą być wymieniane przez Uczestnika na Materiały Marketingowe wskazane w Katalogu Materiałów Marketingowych.

18. Materiały Marketingowe – (Materiały Reklamowe) wszelkie materiały promocyjne odnoszące się do działalności Organizatora, jak również znajdujących się w ofercie Organizatora Produktów Promocyjnych, takie jak banery, stojaki, balony, flagi, ekspozytory, broszury i gadżety reklamowe.

19. Materiały Serwisowane - (Materiały Marketingowe) oznaczone w Katalogu Materiałów Marketingowych jako materiały ,, wymagające serwisowania’’.

20. Katalog Materiałów Marketingowych – (Katalog Materiałów Reklamowych) wykaz Materiałów Marketingowych, na które Uczestnik może wymienić zgromadzone Punkty Marketingowe, dostępny pod adresem: www.partner.melle.com (w zakładce Katalog Materiałów Marketingowych).

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa:

1.1 Zasady i warunki świadczenia przez Organizatora na rzecz Uczestnika usługi dostępu i umożliwienia Uczestnikowi korzystania z funkcjonalności Konta Uczestnika (w powyższym zakresie Regulamin stanowi regulamin usługi świadczonej drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną), w tym:

1.1.1 Zapoznawanie się przez Uczestnika z aktualnym stanem zgromadzonych przez niego Punktów;

1.1.2 Wyboru przez Uczestnika Nagrody bądź Karty Podarunkowej dokonanie oraz składanie dyspozycji ich wysyłki;

1.1.3 Utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie informacji dotyczących dokonanych uprzednio wyborów Nagród bądź Kart Podarunkowych;

1.1.4 Modyfikacja listy Dystrybutorów;

1.1.5 Dokonanie aktualizacji danych Uczestnika (z wyłączeniem adresu e-mail oraz numeru NIP);

1.1.6 Składanie zamówień online na oferty specjalne dotyczące realizacji celów indywidualnych, o których mowa w pkt [4.4.2] Regulaminu;

1.2 Zasady działania Programu, w tym warunki uczestnictwa w Programie oraz zasady przyznawania Uczestnikowi Punktów i wymiany Punktów na Nagrody oraz Karty Podarunkowe;

1.3 Inne prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestnika w związku z jego udziałem w Programie;

1.4 Zasady postępowania reklamacyjnego.

2. Korzystanie z Konta Uczestnika jest możliwe przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz ewentualnych awarii strony internetowej Organizatora www.partner.melle.com lub prac konserwacyjnych dotyczących tej strony.

3. W celu korzystania z Konta Uczestnika wymagane jest posiadanie urządzenia końcowego z dostępem do Internetu, zainstalowaną przeglądarką internetową: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari w wersji nie starszej niż 3 miesiące od wersji aktualnej – z włączoną obsługą JavaScript. Do korzystania z Konta Uczestnika może być wymagana obsługa plików cookies.

4. Zabronione jest korzystanie z Konta Uczestnika w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem oraz dobrymi obyczajami, a także w sposób niezgodny z Regulaminem. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym.

5. Zawarcie przez Uczestnika z Organizatorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest świadczenie przez Organizatora usługi dostępu i możliwości korzystania z funkcjonalności Konta Uczestnika, następuje poprzez dokonanie rejestracji serwisie www.partner.melle.com zgodnie z procedurą określoną w pkt [1.1 Warunki przystąpienia i udziału w programie] Regulaminu. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana zgodnie z postanowieniami Regulaminu lub odpowiednimi, znajdującymi zastosowanie przepisami prawa.

6. Przeglądanie Katalogu Nagród, Katalogu Materiałów Marketingowych oraz Katalogu Produktów nie wymaga posiadania Konta Uczestnika.

7. Program organizowany jest przez Organizatora. Bieżąca obsługa Programu prowadzona jest przez Agencję Odpowiedzialną, która działa w imieniu i na zlecenie Organizatora lub bezpośrednio przez Organizatora.

8. Program organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnikami mogą być wyłącznie podmioty z siedzibą lub miejscem prowadzenia działalności na terytorium Polski.

9. Program prowadzony jest w terminie od dnia 1 września 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r.

10. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy oraz niebędące pracownikami osoby fizyczne świadczące na rzecz Agencji Odpowiedzialnej, Organizatora lub Dystrybutora pracę na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło, w tym również w ramach prowadzonej osobiście działalności gospodarczej (jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna), osoby wchodzące w skład organów ww. podmiotów, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. ich małżonkowie, wstępni (w szczególności rodzice i dziadkowie), zstępni, rodzeństwo, również przyrodnie, rodzice małżonków, osoby pozostające z pracownikami w stosunku przysposobienia oraz małżonkowie tych osób, osoby pozostające z pracownikami we wspólnym pożyciu, jak również podmioty nie spełniające kryteriów uznania za Partnera określonych w Regulaminie.

11. Uczestnictwo w Programie i podanie związanych z nim danych jest dobrowolne.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA I UDZIAŁU W PROGRAMIE

1. W Programie może wziąć udział każdy Partner, który spełni łącznie poniższe warunki:

1.1 poprawnie zarejestruje się w serwisie www.partner.melle.com za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego:

1.1.1 poda wymagane dane osobowe;

1.1.2 zapozna się i zaakceptuje niniejszy Regulamin oraz wymagane zgody;

1.1.3 kliknie w przycisk Zarejestruj – tworząc w ten sposób swoje Konto Uczestnika

1.2 z poziomu utworzonego w sposób określony w pkt [1.1 Warunki przystąpienia i udziału w programie] powyżej Konta Uczestnika (w zakładce Edycja konta/Moi dystrybutorzy) wskaże minimum jednego, a maksymalnie sześciu Dystrybutorów, u których dokonuje zakupów Produktów Promocyjnych;

1.3 poprawnie aktywuje Konto Uczestnika (poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego przesłanego na podany w trakcie rejestracji w serwisie www.partner.melle.com adres e-mail).

2. Dokonując rejestracji Partner oświadcza, iż dane podane w Formularzu Zgłoszeniowym są prawdziwe i aktualne, a ich podanie lub późniejsze wykorzystanie w ramach Konta Uczestnika w normalnym toku czynności nie narusza praw osób trzecich.

3. Po wypełnieniu Formularza Zgłoszeniowego oraz akceptacji Regulaminu i kliknięciu przycisku „Zarejestruj”, Organizator dokona weryfikacji poprawności danych wprowadzonych przez Uczestnika w trakcie rejestracji. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości danych Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub usunięcia Konta Uczestnika.

4. Uczestnik może aktualizować dane wprowadzone w trakcie rejestracji przez cały czas trwania Programu. Nie dotyczy to adresu e-mail oraz numeru NIP podanego w trakcie rejestracji. W celu zmiany adresu e-mail bądź numeru NIP Uczestnik zobowiązany jest wysłać stosowną informację na adres: partner@melle.com.

5. W przypadku, gdy zgłoszenia do Programu dokonuje osoba inna niż osoba fizyczna będąca Partnerem, osoba dokonująca zgłoszenia, o ile nie jest umocowana do tego z mocy prawa, powinna posiadać ważne, udzielone przez Partnera upoważnienie do dokonania powyższych czynności.

6. Zgłoszenia do Programu można dokonać w dowolnym momencie przez cały okres jego trwania.

7. Uczestnik może zrezygnować ze swojego udziału w Programie wysyłając informację na adres e-mail: partner@melle.com, przekazując informację za pomocą formularza znajdującego się na stronie www.partner.melle.com (w zakładce Kontakt) lub dzwoniąc pod numer 62 737 88 30 w dowolnym momencie trwania Programu.

8. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Programie Punkty na Koncie Uczestnika przestają być naliczane z chwilą poinformowania Organizatora o rezygnacji. Konto Uczestnika podlega usunięciu w terminie 30 dni od dnia poinformowania Organizatora. W terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Uczestnik może dokonać wymiany Punktów na Nagrodę lub Kartę Podarunkową na dotychczasowych zasadach.

9. W przypadku, gdy w chwili poinformowania Organizatora przez Uczestnika o rezygnacji z udziału w Programie na Koncie Uczestnika nie ma zaewidencjonowanych żadnych Punktów, Konto Uczestnika ulega usunięciu z chwilą poinformowania Organizatora o rezygnacji.

10. Z dniem usunięcia Konta Uczestnika zgromadzone przez Uczestnika Punkty, zaewidencjonowane na Koncie Uczestnika, zostają anulowane. Uczestnikowi nie przysługuje żadne odszkodowanie bądź ekwiwalent w pieniądzu (lub inny) z tytułu anulowania Punktów w związku z rezygnacją Uczestnika z udziału w Programie.

11. Organizator może dokonać usunięcia z Programu Konta Uczestnika, który nie dokonał logowania w Programie przez okres 6 miesięcy, a z rejestrów gospodarczych wynika, że działalność gospodarcza prowadzona przez Uczestnika programu zastała zamknięta. Usunięcie następuje ze skutkiem natychmiastowym, a Uczestnik traci niewykorzystane punkty zgromadzone na jego Koncie.

ZASADY GROMADZENIA PUNKTÓW

1. Każdy Produkt Promocyjny ma swoją wartość punktową.

2. Za zakup przez Uczestnika Produktu Promocyjnego przyznawane są Punkty, które sumują się na Koncie Uczestnika.

3. Tabela wartości punktowych poszczególnych Produktów Promocyjnych znajduje się w Katalogu Produktów.

4. Program przewiduje trzy sposoby uzyskiwania Punktów, w zależności od rodzaju dokonanych zakupów, które różnią się między sobą sposobem ich naliczania w Programie:

4.1 „Zakupy ogółem” – na koncie Uczestnika sumowane są Punkty za wszystkie zakupy

4.2 Produktów Promocyjnych dokonane u wskazanych przez Uczestnika Dystrybutorów w okresie trwania Programu. Maksymalna ilość Punktów zgromadzona za „Zakupy ogółem” w trakcie trwania Programu nie może przekroczyć wartości 130 000 Punktów. W przypadku przekroczenia ww. liczby Punktów, kolejne Punkty w ramach „Zakupów ogółem” nie będą naliczane.

4.2.1 „Zakupy – cele indywidualne” – każdy Uczestnik otrzymuje propozycję realizacji celów indywidualnych polegających na zakupie określonej ilości Produktów Promocyjnych opiewających na określoną ilość Punktów w określonym czasie. Zrealizowanie celów indywidualnych premiowane jest dodatkowym mnożnikiem Punktów, Nagrodą albo możliwością uzyskania Punktów ponad limit wskazany w punkcie [4.2 Zasady Gromadzenia Punktów], w zależności od celu indywidualnego.

4.2.2 Propozycje realizacji celów indywidualnych widoczne są dla Uczestnika z poziomu Konta Uczestnika (w zakładce Oferty specjalne) lub są przesyłane Uczestnikom za pomocą newslettera SMS, rozmowy z konsultantami oraz ulotki marketingowe (jeśli Uczestnik wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera oraz marketing bezpośredni). Propozycje realizacji celów indywidualnych mogą być składane Uczestnikowi przez Organizatora także w drodze indywidualnego kontaktu telefonicznego.

4.3 Wybór celu indywidualnego dokonywany jest przez Konto Uczestnika.

5. Punkty za dokonane przez Uczestnika zakupy Produktów Promocyjnych (łącznie za „Zakupy ogółem” oraz „Zakupy – cele indywidualne”) sumowane są na indywidualnym Koncie Uczestnika do 14 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w czasie którego Uczestnik dokonał zakupów (okres rozliczeniowy), pod warunkiem otrzymania przez Organizatora od Dystrybutora dotyczących Uczestnika danych sprzedażowych, o których mowa w pkt [12 Zasad Gromadzenia Punktów] Regulaminu, w terminie umożliwiającym naliczenie Punktów w danym okresie rozliczeniowym.

6. Liczbę aktualnie zgromadzonych na Koncie Uczestnika Punktów każdy Uczestnik może sprawdzić logując się do swojego Konta Uczestnika.

7. Punkty za zakupy Produktów Promocyjnych naliczone Uczestnikowi w danym miesiącu obejmują jedynie zakupy Produktów Promocyjnych dokonane przez Uczestnika u Dystrybutorów wskazanych przez Uczestnika za pośrednictwem Konta Uczestnika. W przypadku, gdy danego dostawcy, u którego Uczestnik nabył Produkty Promocyjne, nie było na liście Dystrybutorów zaakceptowanej przez Organizatora, zaś Organizator uwzględniając wniosek Uczestnika, zdecydował się zamieścić dostawcę na tej liście, Punkty za zakupy Produktów Promocyjnych dokonane u tego Dystrybutora mogą być Uczestnikowi naliczone jedynie po dokonaniu przez Uczestnika edycji na Koncie Uczestnika (w zakładce Edycja konta/Moi dystrybutorzy) i wskazaniu tego Dystrybutora na liście Dystrybutorów Uczestnika, począwszy od miesiąca, w którym Uczestnik dokonał wskazania Dystrybutora.

8. Punkty mogą być naliczane tylko raz za dany zakup Produktu Promocyjnego. Dokonanie zakupu Produktu Promocyjnego w ramach celów indywidualnych (pkt [4.2 Zasad Gromadzenia Punktów]) nie uprawnia Uczestnika do naliczenia Punktów w ramach zakupów ogólnych (pkt [4.1 Zasad Gromadzenia Punktów]).

9. Punkty są naliczane Uczestnikowi począwszy od miesiąca, w którym dany Uczestnik przystąpił do Programu.

10. Uczestnik może modyfikować swoją listę Dystrybutorów na Koncie Uczestnika w dowolnym momencie trwania Programu, przy czym w danym momencie trwania Programu Uczestnik może mieć wskazanych maksymalnie sześciu [6] Dystrybutorów.

11. Usunięcie przez Uczestnika danego Dystrybutora z listy wskazanych Dystrybutorów skutkuje brakiem naliczania Uczestnikowi Punktów za zakupy dokonane u danego Dystrybutora po jego usunięciu. Nie ma to wpływu na uprzednio naliczone Uczestnikowi Punkty.

12. Punkty naliczane są na podstawie raportu sprzedażowego przesłanego przez Dystrybutora. Raport sporządzany jest na podstawie dokumentów sprzedażowych (w szczególności faktur VAT lub paragonów) wystawianych Uczestnikowi przez Dystrybutora w związku z dokonywanymi przez Uczestnika zakupami Produktów Promocyjnych u Dystrybutora.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy dany Dystrybutor odmówi udostępnienia danych, o których mowa w pkt [12 Zasad Gromadzenia Punktów] powyżej, niezbędnych do naliczenia Uczestnikowi Punktów z tytułu uczestnictwa w Programie, bądź przekaże te dane z opóźnieniem uniemożliwiającym naliczenie Punktów za zamknięty okres rozliczeniowy. W przypadku przekazania przez Dystrybutora ww. danych z opóźnieniem, zostaną one naliczone w najbliższym okresie rozliczeniowym po ich dostarczeniu, z zastrzeżeniem czasu trwania Programu określonego w pkt [12 Postanowienia Ogólne] Regulaminu.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości danych stanowiących podstawę naliczenia Uczestnikowi Punktów z tytułu uczestnictwa w Programie, w oparciu o dokumenty sprzedażowe (w szczególności faktury VAT oraz paragonów) wystawiane w ramach udziału Uczestnika w Programie za dany okres rozliczeniowy. Uczestnik zobowiązuje się współpracować z Organizatorem w ww. zakresie, w tym udostępnić mu dokumenty niezbędne do przeprowadzenia weryfikacji prawdziwości danych.

15. Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika nie podlegają zamianie na pieniądze. Punkty nie stanowią pieniądza elektronicznego.

16. Punkty i prawa z nimi związane uzyskiwane w ramach Programu nie mogą: być przedmiotem sprzedaży, być przenoszone ani zbywane w inny sposób, w szczególności pomiędzy różnymi Kontami Uczestnika należącymi do różnych Uczestników.

17. Uczestnik może, według swojego wyboru, dokonać wymiany Punktów na Nagrodę lub Kartę Podarunkową przez cały czas trwania Edycji.

18. Uczestnik, który nie dokonał wymiany Punktów na Nagrodę lub Kartę Podarunkową w trakcie trwania Edycji w przypadku, kiedy poinformowany przez Organizatora o terminie rozpoczęcia nowej edycji Programu w sposób wskazany w pkt [6 Postanowienia Końcowe]:

18.1 Zrezygnuje z udziału w nowej edycji Programu, uprawniony jest do wymiany zgromadzonych Punktów na Nagrody lub Karty Podarunkowe w okresie 30 dni od dnia zakończenia Programu; po upływie tego terminu niewykorzystane Punkty zostają anulowane;

18.2 Nie zrezygnuje z udziału w nowej edycji Programu, uprawniony jest do wymiany zgromadzonych Punktów na Nagrody lub Karty Podarunkowe w ramach nowej edycji Programu – pod warunkiem spełniania przez Uczestnika wymagań określonych w regulaminie kolejnej edycji Programu, w szczególności co do możliwości wzięcia udziału w jego nowej edycji – w terminie i na warunkach wskazanych w regulaminie nowej edycji Programu.

19. Uczestnik, który był uczestnikiem Programu w edycji, jaka odbywała się w okresie od dnia 1 września 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. i zgodnie z warunkami regulaminu poprzedniej edycji Programu, mógł stać się Uczestnikiem obowiązującej edycji Programu może wymienić niewykorzystane Punkty zgromadzone w poprzednie edycji Programu na Nagrody i Karty Podarunkowe w terminie do dnia 31 października 2023 r. na zasadach określonych w Regulaminie.

20. W przypadku, gdy umowa nabycia Produktów Promocyjnych, za które Uczestnikowi naliczone zostały Punkty nie dojdzie do skutku (np. z uwagi na jej rozwiązanie, w tym wypowiedzenie lub odstąpienie przez Uczestnika od umowy), Organizatorowi przysługuje prawo do anulowania (korekty) ewentualnie uprzednio naliczonych z tego tytułu Uczestnikowi Punktów. W przypadku, gdy aktualna liczba Punktów posiadanych przez Uczestnika nie pozwala na korektę (tj. uzyskane i doliczone Punkty zostały w całości lub części wymienione na Nagrody lub Karty Podarunkowe, stosownie do odpowiednich postanowień Regulaminu), Organizator uprawniony będzie do odpowiedniego niezaliczenia Punktów z tytułu przyszłych transakcji danego Uczestnika, aż do całkowitego rozliczenia korekty Punktów, co nie ogranicza, ani nie wyklucza innych uprawnień Organizatora wynikających z Regulaminu lub przepisów prawa, w tym uprawnień do dochodzenia w takim przypadku roszczeń na zasadach ogólnych wskazanych w kodeksie cywilnym.

21. Nagrody i Karty Podarunkowe oraz Nagrody z Indywidualnych Ofert Specjalnych uzyskane przez Uczestnika stanowią przychód z działalności gospodarczej Uczestnika i ich wartość powinna zostać przez Uczestnika uwzględniona w przychodach z danego okresu.

WYMIANA PUNKTÓW NA NAGRODY I KARTY PODARUNKOWE

1. Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika mogą być wymienione wyłącznie na Nagrody lub Karty Podarunkowe wyszczególnione w Katalogu Nagród.

2. Uczestnikowi przysługuje pełna swoboda w wyborze Nagrody i Karty Podarunkowej z Katalogu Nagród w granicach osiągniętego przez niego progu Punktów. Wymiana Punktów na Nagrodę lub Kartę Podarunkową możliwa jest jedynie w przypadku, gdy Uczestnik posiada wystarczającą liczbę Punktów pozwalającą na ich wymianę na wybraną Nagrodę.

3. Wymiana Punktów na Nagrody i Karty Podarunkowe możliwa jest po naliczeniu Punktów na Koncie Uczestnika na podstawie zaraportowanych danych sprzedażowych i ewentualnej ich weryfikacji, zgodnie z pkt [12 Zasady Gromadzenia Punktów] i [4 Zasady Gromadzenia Punktów] Regulaminu.

4. Sumę zdobytych Punktów Uczestnik może rozdysponować na wymianę na poszczególne Nagrody lub Karty Podarunkowe w dowolnym momencie trwania bieżącej edycji Programu.

5. W celu wskazania i odebrania Nagrody lub Karty Podarunkowej Uczestnik loguje się na Koncie Uczestnika, dokonuje wyboru Nagrody lub Karty Podarunkowej oraz podaje adres do wysyłki.

6. Nagrody oraz Fizyczne Karty Podarunkowe wysyłane są Uczestnikowi w terminie do [60] dni roboczych licząc od dnia wyboru Nagrody i podania adresu do wysyłki. Elektroniczne Karty Podarunkowe wraz z kodem do wykorzystania są dostępne na indywidualnym koncie Uczestnika, w zakładce moje zamówienia.

7. Karty Podarunkowe akceptowane są przez ich Wydawców, wskazanych w odniesieniu do danej Karty Podarunkowej w Katalogu Nagród, na zasadach wskazanych w odrębnych regulaminach tych Kart Podarunkowych. Regulaminy, o których mowa w zdaniu poprzednim dostępne są w opisie poszczególnych Nagród w Katalogu Nagród. Zmiana regulaminu Karty Podarunkowej nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.

8. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem Karty Podarunkowej przed jej wykorzystaniem. Katalog Nagród może określać zasady i termin aktywacji Karty Podarunkowej, jej termin ważności, nominał Karty Podarunkowej oraz miejsca (sklepy lub punkty usługowe), w których Uczestnik może skorzystać z Karty Podarunkowej.

9. Nagrody oraz Fizyczne Karty Podarunkowe dostarczane są Uczestnikowi za pośrednictwem firmy kurierskiej. O ile nie zostanie inaczej ustalone w danym przypadku, koszty dostawy ponosi Organizator.

10. Wymiana Punktów na Nagrody oraz Karty Podarunkowe jest możliwa do wyczerpania zapasów. W przypadku braku dostępności określonej Nagrody lub Karty Podarunkowej, wybranej przez Uczestnika z Katalogu Nagród, Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem, w terminie [7] dni, informując go o przedmiotowym braku. W takim wypadku Organizator zaproponuje Uczestnikowi wymianę Punktów na Nagrodę lub Kartę Podarunkową o porównywalnej jakości, przeznaczeniu i parametrach co Nagroda lub Karta Podarunkowa wybrana przez Uczestnika. W przypadku, gdy Uczestnik nie wyrazi zgody na zamianę Nagrody lub Karty Podarunkowej, jak w zdaniu poprzednim wskazano, Punkty wymienione przez Uczestnika na wybraną przez niego Nagrodę lub Kartę Podarunkową zostaną zwrócone na jego Konto Uczestnika.

11. Po odebraniu przez Uczestnika Nagrody lub Karty Podarunkowej zakupione Produkty Promocyjne, których wartość została przeliczona na Punkty w celu otrzymania przez Uczestnika Nagrody lub Karty Podarunkowej, nie podlegają zwrotowi.

12. Uczestnik jest zobowiązany do odbioru Nagrody i Fizycznej Karty Podarunkowej w ustalonym miejscu (pod wskazanym przez Uczestnika adresem) i w ustalonym terminie.

13. Nieodebranie Nagrody lub Fizycznej Karty Podarunkowej albo odmowa przyjęcia Nagrody lub Karty Podarunkowej przez Uczestnika powoduje, że Uczestnik traci prawo do tej Nagrody w momencie jej zwrotu do Organizatora lub odmowy jej przyjęcia. Punkty wymienione przez Uczestnika na Nagrodę lub Fizyczną Kartę Podarunkową, do której Uczestnik utracił prawo nie są przywracane na Koncie Uczestnika.

14. Punkty, o których mowa w pkt [19 Zasady Gromadzenia Punktów] Regulaminu wymieniane są na Nagrody i Karty Podarunkowe z pierwszeństwem przed Punktami naliczonymi w czasie trwania Programu.

ZASADY GROMADZENIA PUNKTÓW MARKETINGOWYCH ORAZ WYMIANA PUNKTÓW MARKETINGOWYCH NA MATERIAŁY MARKETINGOWE

1. Do zasad gromadzenia Punktów Marketingowych oraz zasad wymiany Punktów Marketingowych na Materiały Marketingowe stosuje się odpowiednio postanowienia pkt [4] oraz [5] Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.

2. Punkty Marketingowe są przyznawane Uczestnikowi za zakup Produktów Promocyjnych, w oparciu o ich wartość punktową i ustalony przez Organizatora indywidualnie dla każdego Uczestnika przelicznik. Organizator udostępni Uczestnikowi przelicznik na jego indywidualna prośbę.

3. Punkty Marketingowe sumują się na Koncie Uczestnika odrębnie od Punktów.

4. Liczbę aktualnie zgromadzonych na Koncie Uczestnika Punktów Marketingowych każdy Uczestnik może sprawdzić logując się do swojego Konta Uczestnika.

5. Punkty Marketingowe zgromadzone na Koncie Uczestnika mogą być wymienione wyłącznie na Materiały Marketingowe wyszczególnione w Katalogu Materiałów Marketingowych.

6. Wymiana Punktów Marketingowych na Materiał Marketingowy pomniejsza wyłącznie pulę Punktów Marketingowych Uczestnika. Punkty Marketingowe nie podlegają wymianie na Nagrody ani Karty Podarunkowe.

7. W przypadku zakupu przez Uczestnika określonego przez Organizatora zestawu Produktów Promocyjnych Uczestnik uprawniony jest do odbioru Materiału lub Materiałów Marketingowych, zgodnie z treścią oferty zakupu zestawu Produktów Promocyjnych. Oferty zakupu zestawów Produktów Promocyjnych są widoczne dla Uczestnika z poziomu Konta Uczestnika (w zakładce Materiały Marketingowe). Oferty zakupu zestawów Produktów Promocyjnych nie stanowią ofert w rozumieniu kodeksu cywilnego.

8. Uczestnik, który dokonał wymiany Punktów Marketingowych na Materiał lub Materiały Marketingowe, ma obowiązek wykorzystywania Materiałów Marketingowych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób nie naruszający dobrego imienia Organizatora.

9. Uczestnik zobowiązuje się do nieprzekazywania Materiałów Marketingowych osobom trzecim, w celu korzystania przez te osoby z Materiałów Marketingowych w sposób sugerujący bądź oznaczający promocję Organizatora, bez uprzedniej zgody Organizatora.

10. Uczestnik, który dokonał wymiany Punktów Marketingowych na Materiały serwisowane, zobowiązany jest do przesłania fotografii obrazujących wykorzystanie materiału marketingowego w określonej przez Organizatora formie oraz interwale czasowym. Nie przesłanie fotografii w terminie 30 dni od momentu otrzymanego powiadomienia o obowiązku jego dostarczenia, skutkować będzie brakiem możliwości zamówienia przez Uczestnika kolejnych Materiałów Marketingowych. Fotografia zostanie poddana weryfikacji, w następstwie czego otrzyma status "zaakceptowane" lub "odrzucone". W przypadku uzyskania statusu ,, odrzucone’’ – Uczestnik zostanie wezwany przez Organizatora do przesłania w zakreślonym terminie poprawnie wykonanej fotografii.

11. Utratę Materiału Serwisowanego należy zgłosić Organizatorowi niezwłocznie poprzez formularz kontaktowy lub w wiadomości e-mail na adres: partner@melle.com. W przypadku utraty materiału serwisowanego, pula punktów marketingowych Uczestnika zostanie pomniejszona o wartość punktową utraconego materiału serwisowanego.

12. Po zakończonym serwisowaniu Materiału Serwisowanego oznaczonego adnotacją „Zwrot do …% punktów" Organizator dokona zwrotu określonej procentowo liczby punktów na Konto Uczestnika. Wartość procentowa zwróconych punków jest proporcjonalna do ilości zaakceptowanych przez Organizatora fotografii.

13. Przesłanie fotografii Materiału Marketingowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i publikację przez Melle Sp. z o.o. Zgoda obejmuje bezpłatne, bezterminowe, bez ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych, wykorzystanie przesłanej fotografii zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ. U. z 2017r. poz. 880 z późn. zm.). Przesłanie fotografii jest jednoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu do niej wszelkich praw autorskich oraz (jeśli dotyczy) zgody osób, widocznych na fotografii, na publikacje ich wizerunku.

14. Organizator ma prawo dokonać kontroli korzystania przez Uczestnika z otrzymanych Materiałów Marketingowych w dowolnym momencie w czasie trwania Programu, za pośrednictwem swoich przedstawicieli handlowych. W przypadku, kiedy kontrola wykaże niezgodność korzystania przez Uczestnika z Materiałów Marketingowych z zasadami wskazanymi w Regulaminie, Organizator wyznaczy Uczestnikowi stosowny termin na usunięcie nieprawidłowości. Organizator może również udzielić Uczestnikowi wskazówek co do dostosowania sposobu korzystania z Materiałów Marketingowych. W przypadku niezastosowania się przez Uczestnika do zaleceń Organizatora w wyznaczonym terminie, jak również w przypadku nieprzesłania przez Uczestnika informacji o sposobie korzystania z Materiałów Marketingowych, Organizator może podjąć decyzję o zablokowaniu Uczestnikowi możliwości gromadzenia Punktów Marketingowych i wymieniania Punktów Marketingowych na Materiały Marketingowe lub dokonać zmiany przelicznika, o którym mowa w pkt [2 Zasady gromadzenia punktów marketingowych] Regulaminu.

15. W przypadku utraty przez Uczestnika statusu Uczestnika, niezależnie od przyczyny, Uczestnik może dalej korzystać z Materiałów Marketingowych na zasadach wskazanych w Regulaminie, o ile Organizator się temu nie sprzeciwi. Stają się one jednak już jego własnością i ich nabycie uczestnik ma obowiązek zweryfikować z punktu widzenia uzyskania przychodu.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

[Reklamacje dotyczące usług dostępu do Konta Uczestnika]

1. Uczestnik może składać reklamacje dotyczące niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez Organizatora usług polegających na zapewnieniu Uczestnikowi dostępu i możliwości korzystania z funkcjonalności Konta Uczestnika (usług świadczonych drogą elektroniczną).

2. Reklamacje w sprawach usług świadczonych drogą elektroniczną można składać w formie wiadomości e-mail wysyłanych na adres: partner@melle.com lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (Stary Staw 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski).

3. Uczestnik jest zobowiązany zgłosić reklamację najpóźniej w terminie [14] dni od dnia wystąpienia usterki. Wszelkie reklamacje dotyczące usterek, które wystąpiły i nie zostały zgłoszone w tym terminie mogą nie zostać uznane przez Organizatora. W przypadku reklamacji zgłaszanych listownie, o zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

4. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie (w szczególności imię i nazwisko, nazwę lub firmę, adres e-mail, NIP) Uczestnika, dokładny adres oraz telefon kontaktowy, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

5. Reklamacja jest rozpatrywana przez Organizatora w terminie [14] dni od dnia jej wniesienia.

6. Organizator niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji przedstawi Uczestnikowi swoje stanowisko w sprawie zgłoszonej reklamacji wraz z uzasadnieniem, przesyłając Uczestnikowi odpowiednie oświadczenie na adres poczty elektronicznej (e-mail) Uczestnika wskazany na Koncie Uczestnika.

[Reklamacje dotyczące Programu]

7. Uczestnik może zgłaszać pytania i reklamacje dotyczące przebiegu Programu, w tym dotyczące stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu Punktów lub Punktów Marketingowych na Koncie Uczestnika, przez cały okres trwania Programu oraz w terminie [7] dni od dnia jego zakończenia. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku reklamacji zgłaszanych listownie, o zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

8. Pytania i reklamacje, o których mowa w pkt [7 Postępowanie reklamacyjne] powyżej można składać w formie wiadomości e-mail wysyłanych na adres: partner@melle.com lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (Stary Staw 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski).

9. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie (w szczególności imię i nazwisko, nazwę lub firmę) Uczestnika, dokładny adres oraz telefon kontaktowy, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

10. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi.

11. Decyzje rozstrzygające zgłaszane reklamacje podejmuje Organizator w oparciu o Regulamin w terminie do [14] dni od dnia otrzymania reklamacji. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

12. Uczestnik, o treści decyzji Organizatora wydanej po rozpatrzeniu reklamacji, zostanie powiadomiony na adres e-mail podany na Koncie Uczestnika w terminie [7] dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

13. W przypadku, gdy Uczestnik kwestionuje dane sprzedażowe udostępnione Organizatorowi przez Dystrybutora, zobowiązany jest do dostarczenia Organizatorowi kopii faktur w ramach składanej reklamacji.

[Reklamacje dotyczące Nagród]

14. Nagrody posiadające kartę gwarancyjną sprzedawcy lub producenta, w przypadku ewentualnych wad, podlegają reklamacji wyłącznie zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji. W takim przypadku Uczestnik jest zobowiązany kierować reklamację bezpośrednio do wskazanego sprzedawcy lub producenta Nagrody.

15. W przypadku dostarczenia Nagrody za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty Uczestnik zobowiązany jest sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera. Po otrzymaniu Nagrody należy sprawdzić, czy jest ona zgodna z opisem w Katalogu Nagród i czy nie widać śladów jej zniszczenia. W przypadku widocznego zniszczenia lub uszkodzenia Nagrody lub opakowania, w którym była ona transportowana, lub niezgodności ilościowej przesyłki, należy sporządzić protokół reklamacyjny w obecności kuriera lub pracownika poczty, ze wskazaniem podstawy reklamacji. Protokół sporządzony zgodnie ze zdaniem poprzedzającym stanowi podstawę odpowiedzialności jakościowej (rozumianej jako uszkodzenia Nagrody powstałe w transporcie) lub ilościowej (rozumianej jako brak wszystkich egzemplarzy Nagrody, jakie zostały zamówione przez Uczestnika) Organizatora, tj. Organizator wymieni Nagrodę na wolną od wad jakościowych lub prześle Uczestnikowi brakujące egzemplarze Nagrody, o ile ponosi odpowiedzialność za stwierdzone w protokole reklamacyjnym uszkodzenia lub braki. Postanowienia punktów [7 Postępowanie Reklamacyjne] – [12 Postępowanie Reklamacyjne] Regulaminu stosuje się odpowiednio, przy czym termin na złożenie reklamacji liczony jest od dnia dokonania odbioru Nagrody, zaś reklamacja powinna zawierać kopię protokołu reklamacji. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Organizatora z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

[Reklamacje dotyczące Kart Podarunkowych]

16. Wszelkie reklamacje związane z użyciem Kart Podarunkowych, z wyłączeniem przypadku wskazanego w punkcie [17 Postępowanie Reklamacyjne] poniżej, realizowane są na zasadach wskazanych w odnośnych regulaminach Kart Podarunkowych.

17. Uczestnik może zgłaszać reklamacje dotyczące Kart Podarunkowych bezpośrednio do Organizatora. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, punkt [7.15] Regulaminu stosuje się odpowiednio, przy czym odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest do wad jakościowych. W przypadku Elektronicznych Kart Podarunkowych sporządzenie protokołu reklamacyjnego nie jest wymagane, Uczestnik winien jedynie przesłać zgłoszenie reklamacyjne zgodnie z treścią podanych powyżej postanowień.

[Reklamacje dotyczące Materiałów Marketingowych]

18. Materiały Marketingowe podlegają reklamacji wyłącznie w zakresie wad jakościowych (rozumianych jako widoczne uszkodzenia Materiałów Marketingowych, wpływające na ich estetykę) oraz wad ilościowych (rozumianych jako brak wszystkich egzemplarzy Materiałów Marketingowych zamówionych przez Uczestnika).

19. Jeżeli Materiał Marketingowy ma wady, o których mowa w pkt [18 Postępowanie Reklamacyjne] powyżej, Uczestnikowi przysługuje prawo żądania usunięcia wady lub wymiany Materiału Marketingowego na nowy, chyba że doprowadzenie Materiału Marketingowego do zgodności z umową w sposób wybrany przez Uczestnika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Organizatora.

20. Postanowienia punktów [7 Postępowanie Reklamacyjne] – [12 Postępowanie Reklamacyjne] Regulaminu stosuje się odpowiednio, przy czym termin na złożenie reklamacji liczony jest od dnia dokonania odbioru Materiału lub Materiałów Marketingowych.

[Inne reklamacje]

21. Reklamacje dotyczące Produktów Promocyjnych realizowane są zgodnie z właściwymi regulaminami sprzedaży lub na zasadach ogólnych.

22. Reklamacje towarów lub usług zakupionych w sklepie lub punkcie usługowym Wydawcy realizowane są zgodnie z właściwymi regulaminami sprzedaży lub na zasadach ogólnych.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. W zakresie, w jakim z uwagi na przystąpienie do Programu lub uczestnictwo w Programie osoba fizyczna będąca Uczestnikiem lub działająca w imieniu Uczestnika (osoba, której dane dotyczą) podaje Organizatorowi swoje dane, stosuje się poniższe postanowienia.

2. Administratorem danych osobowych podanych w Formularzu Zgłoszeniowym oraz przetwarzanych z uwagi na udział Uczestnika w Programie jest Organizator. Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z Organizatorem pod adresem wskazanym w pkt [1.3] Regulaminu. Administrator wskazuje, że:

2.1. W przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą jest Uczestnikiem:

2.1.1 Organizator przetwarza dane osobowe osoby, której dane dotyczą, w celu realizacji umowy (-ów) dotyczących udziału w Programie, w szczególności poprzez umożliwienie korzystania z Konta Uczestnika oraz obsługę ewentualnych reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016r., 679/2016 (dalej jako: „RODO”);

2.1.2 Organizator przetwarza dane osobowe osoby, której dane dotyczą, w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

2.1.3 Organizator przetwarza dane osobowe osoby, której dane dotyczą, w celu realizacji swych prawnie uzasadnionych interesów, którymi są:

2.1.3.1 Ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami związanymi z prowadzeniem Programu;

2.1.3.2 Marketing bezpośredni własnych produktów i usług, w szczególności poprzez przesyłanie Uczestnikowi informacji handlowych drogą elektroniczną, o ile Uczestnik wyraził na to odrębną zgodę - tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

2.2 w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, jest przedstawicielem Uczestnika, dokonującym jego zgłoszenia do udziału w Programie zgodnie z treścią pkt [3.5] niniejszego Regulaminu lub osobą korzystają z Konta Uczestnika:

2.2.1 Organizator przetwarza dane osobowe osoby, której dane dotyczą, w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

2.2.2 Organizator przetwarza dane osobowe osoby, której dane dotyczą w celu realizacji swych prawnie uzasadnionych interesów, którymi są:

2.2.2.1 Umożliwienie osobie, której dane dotyczą, reprezentowania Uczestnika w ramach Programu, w szczególności poprzez umożliwienie korzystania z Konta Uczestnika oraz obsługę ewentualnych reklamacji;

2.2.2.2 Ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami związanymi z prowadzeniem Programu;

2.2.2.3 Marketing bezpośredni własnych produktów i usług, w szczególności poprzez

2.2.2.4 Przesyłanie osobie, której dane dotyczą, informacji handlowych drogą elektroniczną, o ile Uczestnik wyraził na to odrębną zgodę - tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Organizator może udostępnić dane Uczestnika wybranym przez niego na poziomie rejestracji Dystrybutorom.

4. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom (np. firmom hostingowym) mającym siedzibę na terenie państw trzecich, względem których Komisja Europejska wydała decyzję o stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony – Privacy Shield. Jeśli podmioty, którym mają zostać przekazane dane osobowe, znajdują się na terenie państw trzecich, względem których Komisja Europejska nie wydała decyzji o stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony, dane osobowe mogą zostać przekazane takim podmiotom wyłącznie w oparciu o zatwierdzone przez Komisję Europejską wzorcowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres uczestnictwa Uczestnika w Programie, zaś po tym czasie dane będą przechowywane w zakresie oraz tak długo, jak jest to wymagane przez przepisy prawa, przez okres konieczny dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, przez okres ich przedawnienia lub do czasu wniesienia przez osobę, której dane dotyczą, sprzeciwu skutkującego obowiązkiem Organizatora zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia.

7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes Organizatora.

8. Żądanie realizacji uprawnień, o których mowa w pkt [5 Ochrona Danych Osobowych] i pkt [6 Ochrona Danych Osobowych] powyżej, osoba, której dane dotyczą, może zgłosić pod adresem: kontakt@melle.com lub pod adresem: Stary Staw 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

9. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w szczególności Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, jest dobrowolne, lecz w zakresie, w jakim pola Formularza Zgłoszeniowego oznaczone zostały gwiazdką (*), jest niezbędne do wzięcia udziału przez Partnera udziału w Programie; niepodanie tych danych uniemożliwi Partnerowi wzięcie udziału w Programie.

11. Dane przetwarzane przez Organizatora pochodzą z Formularza Zgłoszeniowego lub zostały przekazane Organizatorowi przez Dystrybutora.

12. Organizator przetwarza następujące kategorie danych osobowych osób, których dane dotyczą: imię i nazwisko, adres e-mail, stanowisko, numer telefonu, NIP, firma, adres, dane sprzedażowe.

13. Korzystanie ze strony internetowej Organizatora (www.partner.melle.com) może być związane z wykorzystaniem plików cookies oraz innych metod automatycznego pozyskiwania informacji. Dzięki tym technologiom Organizator jest w stanie w lepszy sposób dostosować stronę do potrzeb jej użytkownika. Szczegółowe informacje o wykorzystaniu plików cookies na stronach Organizatora znajdują się w polityce prywatności. Polityka prywatności zawiera także więcej informacji na temat przetwarzania przez Organizatora danych osobowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej serwisu www.partner.melle.com. Niniejszy Regulamin można pobrać [https://partner.melle.com/tos].

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Programu, w następujących przypadkach, stanowiących ważną przyczynę:

2.1 Zmiany przepisów prawa lub wydanie przez uprawniony do tego organ lub sąd decyzji lub orzeczenia, wymagających wprowadzenia stosownej zmiany w Regulaminie;

2.2 Konieczności zapewnienia bezpiecznego korzystania z Programu (w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych osób, których dane dotyczą) oraz zapobiegania nadużyciom i oszustwom;

2.3 Konieczności zapewnienia adekwatnej ochrony uprawnień Uczestników Programu;

2.4 Możliwości wprowadzenia nowych lub rozszerzenia istniejących funkcjonalności związanych z uczestnictwem w Programie, w tym zapewnienia Uczestnikom Programu korzystniejszych warunków udziału w Programie;

2.5 Konieczność wprowadzenia zmian w Katalogu Nagród, Katalogu Materiałów Marketingowych lub Katalogu Produktów, w tym zmiany wartości punktowej Produktów Promocyjnych lub przelicznika, według którego przyznawane są Punkty Marketingowe; - w zakresie, w jakim jest to niezbędne.

3. W przypadkach, o których mowa w pkt [2 Postanowienia Końcowe] powyżej, Uczestnik zostanie poinformowany o planowanych zmianach z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem, o ile przepisy prawa lub orzeczenie uprawnionego organu lub sądu nie będą wymagać innego terminu, poprzez wiadomość elektroniczną skierowaną na adres e-mail podany na Koncie Uczestnika, a także w drodze stosownego ogłoszenia na stronie www.partner.melle.com. Zmieniona treść Regulaminu będzie obowiązywać Uczestnika Programu począwszy od upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, o ile Uczestnik w trakcie wskazanego terminu nie zrezygnuje z udziału Programu w sposób określony w pkt [8 Warunki Przystąpienia i Udziału w Programie] ze skutkiem określonym w pkt [9 Warunki Przystąpienia i Udziału w Programie] Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na uprawnienia nabyte przez Uczestnika Programu przed jego zmianą, w szczególności zaś zmiana liczby Punktów lub Punktów Marketingowych naliczanych za nabycie danego Produktu Promocyjnego nie wpływa na liczbę Punktów lub Punktów Marketingowych nabytych przed zmianą Regulaminu.

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu zakończenia Programu, w tym jego skrócenia, w następujących przypadkach, stanowiących ważną przyczynę:

4.1 Zmiany przepisów prawa lub wydania przez uprawniony do tego organ lub sąd decyzji lub orzeczenia uniemożliwiających lub znacznie utrudniających dalsze prowadzenie Programu;

4.2 Rozpoczęcia nowej edycji Programu;

4.3 Zakończenia przez Organizatora prowadzenia działalności związanej z prowadzeniem Programu.

5. W przypadkach, o których mowa w pkt [4 Postanowienia Końcowe] powyżej, Uczestnik zostanie poinformowany o planowanych zmianach z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem, o ile przepisy prawa lub orzeczenie uprawnionego organu lub sądu nie będą wymagać innego terminu, poprzez wiadomość elektroniczną skierowaną na adres e-mail podany na Koncie Uczestnika, a także w drodze stosownego ogłoszenia na stronie www.partner.melle.com. W zakomunikowanym okresie czasu Uczestnicy Programu w dalszym ciągu będą mieli możliwość gromadzenia Punktów i Punktów Marketingowych oraz wymieniania ich na Nagrody, Karty Podarunkowe lub Materiały Marketingowe.

6. Organizator zastrzega sobie możliwość kontynuacji Programu po dniu 31 sierpnia 2024 r., poprzez realizację kolejnej jego edycji, na zasadach i warunkach określonych w regulaminie następnej edycji Programu. W takim wypadku Organizator poinformuje Uczestnika o rozpoczęciu nowej edycji Programu i prześle Uczestnikowi na podany przez niego na Koncie Uczestnika adres e-mail treść regulaminu nowej edycji Programu na 2 tygodnie przed jej rozpoczęciem. Uczestnik stanie się uczestnikiem nowej edycji Programu, o ile nie zgłosi woli rezygnacji z uczestnictwa w następnej edycji Programu w sposób wskazany w pkt [8 Warunki Przystąpienia i Udziału w Programie] Regulaminu do dnia jej rozpoczęcia.

7. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa polskiego. Wszelkie materiały reklamowe i promocyjne mają charakter wyłącznie informacyjny.

8. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

9. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania i przeprowadzenia Programu.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o pozbawieniu Uczestnika prawa do udziału w Programie w przypadku istotnego naruszenia zasad Regulaminu przez Uczestnika, zwłaszcza w przypadku naruszenia postanowień pkt [10 Postanowienia Ogólne], [2 Warunki Przystąpienia i Udziału w Programie] Regulaminu oraz w przypadku, gdy dane sprzedażowe, na podstawie których naliczone zostały Punkty i Punkty Marketingowe okażą się nieprawidłowe. W takim przypadku Organizator uprawniony jest w szczególności do:

10.1 Zamknięcia Konta Uczestnika,

10.2 Skorygowania lub anulowania naliczonych na Koncie Uczestnika Punktów i Punktów Marketingowych,

10.3 Anulowania złożonych przez Uczestnika żądań wymiany Punktów lub Punktów Marketingowych,

10.4 Pozbawienia Uczestnika prawa do udziału również w przyszłych edycjach Programu,

10.5 Dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym.

11. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem będą rozstrzygane przez sąd powszechny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej właściwy według właściwości ogólnej.

12. Integralnymi częściami Regulaminu są:

12.1 Katalog Nagród,

12.2 Katalog Produktów,

12.3 Katalog Materiałów Marketingowych,

12.4 Lista Dystrybutorów, znajdująca się na stronie www.partner.melle.com (dostępna po zalogowaniu się na Koncie Uczestnika).

13. Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2023 r. Z chwilą wejścia w życie Regulaminu przestaje obowiązywać Regulamin poprzedniej edycji Programu prowadzonej w okresie od dnia 1 września 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej... X