Regulamin

Regulamin Programu Partnerskiego pod nazwą "Melle Partner"

I. Postanowienia ogólne.

1.1. Niniejszy dokument (”Regulamin”) określa zasady funkcjonowania Programu Partnerskiego pod nazwą „Melle Partner”, warunki uczestnictwa w Programie, w tym zasady przyznawania uczestnikom Programu Punktów, wymiany Punktów na Nagrody, a także zasady postępowania reklamacyjnego.

1.2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjęto następujące definicje:

Regulamin - niniejszy dokument wraz z późniejszymi zmianami określający zasady i warunki Programu Partnerskiego pod nazwą „Melle Partner” przeznaczonego dla Partnerów handlowych.

Program Partnerski
– zwany także Programem, przedsięwzięcie marketingowe pod nazwą „Melle Partner” skierowane do wszystkich Partnerów handlowych marki Melle oparte na zasadach sprzedaży premiowej, w ramach, której w związku z nabyciem określonych Produktów Promocyjnych przez Partnerów handlowych zostają przyznane im Punkty, które mogą zostać wymienione na Nagrody.

Organizator
– Melle sp. z o. o. z siedzibą w Starym Stawie 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270668, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 622-262-29-75, REGON: 300459462, z kapitałem zakładowym w wysokości 4 000 000 PLN.

Agencja Odpowiedzialna
– podmiot zewnętrzny w stosunku do Organizatora, któremu Organizator zleca działania w ramach realizacji Programu partnerskiego i który działa w imieniu Organizatora przy realizacji Programu partnerskiego.

Partner handlowy
– osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą na terytorium Polski, która w ramach prowadzonej działalności dokonuje zakupu produktów objętych Promocją u wytypowanych Dystrybutorów.

Uczestnik Programu Partnerskiego
– zwany także Uczestnikiem, Partner handlowy, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przystąpił do udziału w Programie Partnerskim, w tym dokonał zakupu produktów objętych Promocją na fakturę, zarejestrował się poprawnie w Programie i aktywował konto oraz spełnił pozostałe warunki uczestnictwa w Programie określone w niniejszym Regulaminie.

Produkty Promocyjne
– wszystkie produkty następujących marek: 07, Carso, Cardos, Cyclo, Formuła 1, K2, Masner, Prima, Versachem, których zakup przez Uczestników Programu u wytypowanych Dystrybutorów powoduje przyznanie określonej liczby Punktów uprawniających do zakupu Nagrody.

Dystrybutor
– wytypowana przez Organizatora osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą na terytorium Polski, która w ramach prowadzonej działalności dokonuje zakupu i odsprzedaży produktów objętych Promocją na rzecz Uczestników Programu.

Nagrody – towary wymienione w Katalogu Nagród, umieszczonym w serwisie www.partner.melle.com, na które Uczestnik ma prawo wymienić zgromadzone w Programie Punkty.

Punkty - jednostki systemu punktowego, przyznawane Uczestnikom Programu przez Organizatora za zakup towarów objętych Programem, które zgodnie z Regulaminem Uczestnik może wykorzystać w celu wymiany na Nagrody z Katalogu nagród.

1.3. Za Program Partnerski odpowiada Agencja Odpowiedzialna, która działa na zamówienie Organizatora.

1.4. Program Partnerski organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.5. Program partnerski prowadzony jest w terminie od dnia 1. września 2017r. do dnia 31. sierpnia 2018r.

1.6. Organizator zastrzega sobie możliwość kontynuacji Programu partnerskiego poprzez realizację kolejnej jego edycji na zasadach i warunkach określonych odpowiednio w nowym regulaminie. Każdy uczestnik w takim wypadku przechodzi automatycznie do kolejnej edycji Programu z zastrzeżeniem pkt. 2.4.

1.7. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy Agencji Odpowiedzialnej, pracownicy Organizatora i pracownicy Dystrybutora, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia oraz podmioty nie spełniające wymogów Partnera handlowego określonych w Regulaminie.

II. Warunki wzięcia udziału w Programie Partnerskim.

2.1. W Programie Partnerskim może wziąć udział każdy Partner handlowy, który spełni łącznie poniższe warunki:
a). dokona zakupu Produktów Promocyjnych w terminie od dnia 1. września 2017r. do dnia 31. sierpnia 2018r.
b). poprawnie zaloguje się w serwisie www.partner.melle.com podając swoje imię i nazwisko, nazwę firmy, nr NIP, dane teleadresowe, adres e-mail, stanowisko pracy,
c). wskaże minimum jednego a maksymalnie sześciu Dystrybutorów, u których dokonuje zakupów Produktów Promocyjnych,
d). poprawnie aktywuje swoje konto przez kliknięcie linku aktywacyjnego przesłanego na podany w trakcie rejestracji adres e-mail.

2.2. Warunkiem udziału w Programie Partnerskim jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.

2.3. Zgłoszenia do Programu można dokonać przez cały okres jego trwania.

2.4. Uczestnik Programu może zrezygnować ze swojego udziału w Programie wysyłając informację na adres e-mail: partner@melle.com w dowolnym czasie trwania Programu.

2.5. W przypadku rezygnacji Uczestnika z jego udziału w Programie nagromadzone Punkty przepadają.

III. Zasady Programu Partnerskiego.

3.1. Każdy Produkt Promocyjny ma swoją określoną wartość punktową.

3.2. Na koncie Uczestnika sumowany jest każdy zakup Produktów objętych Programem.

3.3. Punkty za zakup Produktów dokonanych przez Uczestnika, będą naliczane zgodnie z tabelą dostępną w serwisie www.partner.melle.com.

3.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wartości punktowej zakupów wybranych Produktów w trakcie trwania Programu, o czym poinformuje swoich Uczestników w serwisie www.partner.melle.com.

3.5. W przypadku zmiany wartości punktowej za zakup danego Produktu, nowe wartości punktowe obowiązywać będą od następnego miesiąca po dokonanej zmianie przez Organizatora.

3.6. Program przewiduje dla każdego Uczestnika dwie drogi uzyskiwania punktów, które różnią się między sobą sposobem ich naliczania w Programie:

3.6.1.a „Zakupy ogółem” – na koncie Uczestnika sumowane są Punkty za wszystkie zakupy Produktów dokonanych u wybranych Dystrybutorów w okresie trwania Programu.

3.6.1.b Maksymalna ilość Punktów za zakupy ogółem w trakcie trwania Programu nie może przekroczyć wartości 130 000 Punktów.

3.6.2. „Zakupy - cele indywidualne” - każdy Uczestnik otrzymuje propozycję realizacji celów indywidualnych polegających na zakupie określonej ilości Produktów w określonym czasie. Zrealizowanie celów indywidualnych premiowane jest dodatkowym mnożnikiem Punktów albo możliwością uzyskania Punktów ponad limit wskazany w punkcie 3.6.1.b., w zależności od celu indywidualnego.

3.6.2.a Uczestnik w trakcie trwania Programu może wybrać maksymalnie 6 celów indywidualnych.

3.6.2.b Każdorazowo liczba Punktów uzyskanych przez Uczestnika za realizację celów indywidualnych nie może przekroczyć liczby Punktów uzyskanych za dokonywanie zwykłych zakupów (tzn. niezwiązanych z celami indywidualnymi). Przykładowo, Uczestnik posiadający 100 Punktów w związku ze zwykłymi zakupami może zdobyć za realizację celów indywidualnych maksymalnie 100 Punktów.

3.7. Punkty za dokonanie obydwu rodzajów zakupów przez Uczestnika sumowane są na indywidualnym koncie Uczestnika do 14. dnia każdego miesiąca.

3.8. Termin naliczania Punktów na indywidualne konta Uczestników może nie zostać dotrzymany tylko w przypadku, gdy dany Dystrybutor nie dostarczy odpowiednich danych na czas.

3.9. Liczbę zgromadzonych Punktów każdy Uczestnik może sprawdzić logując się na swoim koncie w serwisie partner.melle.com.

3.10. Punkty za zakupy dokonane w danym miesiącu są obliczane tylko u wskazanych przez Uczestnika Dystrybutorów.

3.11. Punkty Uczestnika będą naliczane począwszy od miesiąca, w którym dany Uczestnik dokonał rejestracji w serwisie partner.melle.com.

3.12. Każdy Uczestnik w dowolnym czasie trwania Programu na swoim indywidualnym kocie może modyfikować swoją listę Dystrybutorów z zastrzeżeniem pkt. 3.13. Regulaminu.

3.13. Usunięcie danego Dystrybutora z listy wskazanych Dystrybutorów przez Uczestnika skutkuje brakiem naliczania Punktów za zakupy dokonane u danego Dystrybutora.

3.14. Każdy Uczestnik, na potrzeby Programu, wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do pozyskiwania od wskazanych na swoim indywidualnym koncie Dystrybutorów, danych o swoich zakupach Produktów w ramach Programu.

3.15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy dany Dystrybutor odmówi udostępniania odpowiednich danych Uczestnika potrzebnych do realizacji Programu.
3.16 Organizator zastrzega sobie prawo do wglądu i weryfikacji prawdziwości danych stanowiących podstawę naliczenia Punktów,w oparciu odokumenty sprzedażowe (faktury VAT)wystawiane w ramach udziału Uczestnika w Programie za dany okres rozliczeniowy. Organizator wykluczy Uczestnika z Programu w przypadku, gdy dane, o których mowa powyżej będą nieprawidłowe.W takim przypadku Organizator uprawniony będzie do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym.

IV. Wymiana punktów na nagrody.

4.1. Uczestnik zgromadzone Punkty może wymieniać na Nagrody dokonując wyboru z Katalogu nagród poprzez serwis www.partner.melle.com.

4.2. Uczestnikowi przysługuje pełna swoboda w wyborze Nagrody z Katalogu nagród w granicach osiągniętego przez niego progu punktowego. Wymiana Punktów na Nagrody możliwa jest po ich naliczeniu na koncie Uczestnika na podstawie zaraportowanych danych sprzedażowych i ewentualnej ich weryfikacji, zgodnie z pkt 3.16.

4.3. W celu zamówienia Nagrody Uczestnik loguje się na swoim koncie, dokonuje wyboru Nagrody oraz podaje adres do wysyłki.

4.4. Nagrody dostarczane są Uczestnikom w terminie do 30 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia.

4.5. Nagrody można zamawiać przez cały czas trwania Programu oraz do 30 dni kalendarzowych od daty zakończenia Programu.

4.6. Nagrody Uczestnikowi dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty.

4.7. W przypadku braku dostępności na rynku określonej Nagrody lub konkretnego modelu Nagrody, wybranej przez Uczestnika z Katalogu nagród, Organizator zastrzega sobie prawo do dostarczenia Nagrody odpowiadającej porównywalnej jakości, przeznaczeniu i parametrom co Nagroda zamówiona.

4.8. Produkty Promocyjne zakupione przez Uczestnika, których wartość została przeliczona na Punkty, a te wymienione na Nagrody, nie podlegają zwrotowi.

4.9. Punkty uprawniają do wymiany na Nagrody i nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny.

4.10. Uczestnik jest zobowiązany do odbioru Nagrody pod ustalonym adresem, w ustalonym terminie, miejscu i czasie. Nieodebranie lub odmowa przyjęcia Nagrody przez Uczestnika powoduje, że Uczestnik traci prawo do tej Nagrody w momencie jej nieodebrania lub odmowy jej przyjęcia.

4.11. Uczestnik nie może przenosić Punktów na osoby trzecie i/lub podmioty trzecie.

4.12. Sumę zdobytych Punktów Uczestnik może rozdysponować na wymianę na poszczególne Nagrody w dowolnym momencie trwania Programu.

4.13. Punkty zgromadzone przez Uczestnika podczas trwania Programu i niewykorzystane do wymiany na Nagrodę zostają anulowane po upłynięciu 30 dni kalendarzowych od daty zakończenia Programu z zastrzeżeniem pkt. 4.14.

4.14. Organizator zastrzega sobie możliwość przeniesienia niewykorzystanych Punktów przez Uczestnika w danej edycji na kolejną edycję, jeżeli taka zostanie uruchomiona, pod warunkiem spełnienia wymagań przez Uczestnika określonych w nowym Regulaminie kolejnej edycji.

4.15. Nagrody otrzymane przez Uczestnika Programu stanowią przychód z działalności gospodarczej Uczestnika i ich wartość powinna zostać przez Uczestnika  uwzględniona w przychodach z danego okresu.

V. Postępowanie reklamacyjne.

5.1. Wszelkie pytania i reklamacje dotyczące przebiegu Programu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora w czasie trwania Programu oraz w terminie 7 dni od dnia jego zakończenia. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

5.2. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie (imię i nazwisko, nazwę) Uczestnika, dokładny adres oraz telefon kontaktowy, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamację można składać również elektronicznie w powyższym terminie wysyłając na adres: partner@melle.com.

5.3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Programu.

5.4. Decyzje rozstrzygające zgłaszane reklamacje podejmuje Organizator w oparciu o Regulamin w terminie do czternastu dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

5.5. Uczestnik, o treści decyzji Organizatora wydanej po rozpatrzeniu reklamacji, zostanie powiadomiony na podany adres e-mail.

5.6. Nagrody posiadające kartę gwarancyjną sprzedawcy lub producenta, w przypadku ewentualnych wad, podlegają reklamacji, wyłącznie zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji i są kierowane przez Uczestnika bezpośrednio do wskazanego sprzedawcy lub producenta produktu.

5.7. W przypadku dostarczenia Nagrody za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty Uczestnik zobowiązany jest sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera. Po otrzymaniu nagrody należy sprawdzić, czy jest ona zgodna z zamówieniem i czy nie widać śladów zniszczenia. W przypadku widocznego zniszczenia lub uszkodzenia Nagrody lub opakowania, w której była ona transportowana lub niezgodności ilościowej przesyłki należy sporządzić protokół reklamacyjny w obecności kuriera, ze wskazaniem podstawy reklamacji.

5.8. W przypadku, gdy Uczestnik kwestionuje dane udostępnione przez Dystrybutora, zobowiązany jest do dostarczenia Organizatorowi kopii faktur w ramach składanej reklamacji.

VI. Dane osobowe.

6.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

6.2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w Programie. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich zmiany i aktualizacji w każdym czasie na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 Nr 133, poz. 883, t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

6.3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów związanych z wykonaniem zobowiązań wynikających z Programu wobec jego Uczestników.

6.4.Uczestnik, w każdym momencie może:

6.4.1. cofnąć uprzednio wyrażoną ewentualną odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, innych niż związanych z realizacją Programu Partnerskiego lub przesyłanie informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, a także

6.4.2. w przypadkach wskazanych w przepisach – zgłosić sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych przetwarzanych dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów związanych z wykonywaniem zobowiązań, o których mowa w pkt 6.3,

- przesyłając na adres Organizatora stosowne oświadczenie.

6.5. Zgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w pkt 6.4.2. jest równoznaczne z rezygnacją przez Uczestnika z udziału w Programie.

VII. Postanowienia końcowe.

7.1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej serwisu partner.melle.com.

7.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Programu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Uczestników.

7.3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu zakończenia Programu.

7.4. Informacje o wszelkich zmianach Regulaminu zostaną zamieszczone w serwisie partner.melle.com oraz dodatkowo Uczestnicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

7.5. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Programu akceptuje warunki Regulaminu.

7.6. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa polskiego. Wszelkie materiały reklamowe i promocyjne mają charakter wyłącznie informacyjny.

7.7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

7.8. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania i przeprowadzenia Programu.

7.9. Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o pozbawieniu Uczestnika prawa do udziału w Programie w przypadku naruszenia zasad Regulaminu przez Uczestnika, zwłaszcza w przypadku naruszenia zapisu pkt. 1.7. Regulaminu.

7.10. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem będą rozstrzygane przez polski sąd właściwy według właściwości ogólnej.